Helse midt

21,5 milliarder kroner fordelt

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt fordeling av inntekter til helseforetakene i Midt-Norge for 2020. Rammen er på 21,5 milliarder kroner, basert på Regjeringens forslag til Statsbudsjett.

Styremøtet ble avholdt i Helse Midt-Norges lokaler i Stjørdal
Helseforetakenes inntekter består både av basisramme og inntekter knyttet til aktivitet. Budsjettene for neste år bygger derfor på et forventet aktivitetsnivå og sikrer også noen øremerkede midler til definerte oppgaver. Endring i opptaksområder for lokalsykehusene i etterkant av kommunereformen påvirker inntektsgrunnlaget og aktivitetsforventning for helseforetakene. Det regionale helseforetaket bidrar med omstillingsstøtte slik at endringene kan gjøres trinnvis.
​Slik ser fordelingen ut
(realendring i forhold til 2019 i parentes)
Helse Møre og Romsdal HF 6,2 mrd (+ 86 mill. dvs +1,41 %)
​St. Olavs hospital HF 9,9 mrd​ (+ 162 mill. dvs +1,67 %)
Helse Nord-Trøndelag HF 3,2 mrd (+ 59 mill. dvs +1,87 %)
Helse Midt-Norge RHF 2,0 mrd (- 221 mill. dvs -9,8 %)

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har en rammefinansiering på 26 millioner kroner, men generer inntekter gjennom salg og tjenester slik at totale inntekter årlig er i overkant av en milliard kroner.

Helse Midt-Norge har en samlet ramme på 21,5 mrd (+0,4 %) til fordeling i 2020. Det er i statsbudsjettet lagt til grunn en vekst i aktivitet i forhold til bestilling foregående år som er i tråd med forventninger i vår langtidsplan og budsjett. Den demografiske veksten (og dermed forventet økt behov for helsetjenester) beregnet til 1,3 % på landsbasis. Dette innebærer derfor stramme budsjettrammer for 2020.

 

Det var 39 medlemmer som fikk høre apoteker Britt Flem sitt gode foredrag om riktig bruk av medisinen vi bruker og konsekvensene som kan oppstå ved uriktig bruk

JULEBORD

Årets julebord blir som i fjor på Borgund Videergående den 10 Desember kl 18.

mer informasjon kommer senere, men vil du melde deg på nå så er  det mulig på

epost:1957odd@gmail.com

telf:99299217

medlemsmøte 3 september 2019

aktiviteter høst 2019

               Ålesund og omegn

        Aktivitetskalender høsten 2019

 

27   August:        slagkafe eide omsorgsenter                   Klokka 17.

 3     September: medlemsmøte Hatlane omsorgsenter klokka 18.

 4     September:    Påmeldingsfrist tur Hurtigruta

24   September:  Slagkafe Eide Omsorgsenter                   Klokka 17

 1    Oktober:       Medlemsmøte Hatlane omsorgsenter klokka 18

 2   Oktober:        Åpent  møte quality hotell                        klokka 18

 6   oktober:      Tur Hurtigruta                                                 klokka  10

 5  November:  Medlemsmøte Hatlane omsorgsenter     klokka 18

26 November:  Slagkafe Eide omsorgsenter                        klokka 17

  3 Desmber :     Julebord nærmere info om tid og sted kommer     senere

grasrotandelen

Norsk Tipping har noe som heter grasrotandelen, det er en del av det man spiller for som går til lag /organisjoner/ foreninger . Det er ikke ekstra kostnad for dem som spiller.

Lag/foreninger får 7% av innsatsen som hjelper på økonomien til mottaker.

Så hvis noen vil støtte oss ,så kan man gå inn på nettet og søke på norsk tipping eller gå til tippeskranken og si organisasjonsnr.995 917 017.

Minner vi kan leve lenge på
Norsk forening for slagrammede, Ålesund og omegn har hatt julebord, en årlig foreteelse som medlemmene og pårørende setter veldig stor pris på. I år var vi så heldige å få være på Borgund videregående skole, og det var kokkelinja der som sto for arrangementet.
Fra første stund følte vi en stor entusiasme og velvillighet, og ikke minst service. Der sto kokkelærlingene på geledd. Så fine og ordentlige med leder i spissen. Bordene var dekket og pyntet til fest. Det ble båret fram fra kjøkkenet den lekreste julemat. Alt var laget fra bunnen av, og de flinke elevene var mestre. Det ble oppvartet ved bordene som det skulle være på den fineste restaurant. All bespisning kunne vi nyte til juletoner og fin sang ved Jorunn og Edvard Orvik, som har stilt trofast opp hvert år.
Vi vil takke den flinke gjengen for all den velvilje og gode behandlingen som vi opplevde. Minnene vil vi leve på lenge.
Helt til slutt vil vi også rette en takk til Norsk Forening for Slagrammede (NFS) for det arbeidet de gjør for sine medlemmer og pårørende. Arrangerer møter, turer slik som hurtigruteturer, bussturer osv., i tillegg driver de et stort likepersonarbeid.
Norlaug Skarbø