medlemstur

                                                                                          TUR HURTIGRUTA      

 

Årets høsttur blir en dagstur med hurtigrute skipet

Nordlys søndag 6-10 til Hjørundfjorden

Båten går klokka 10.15 fra Ålesund og er tilbake klokka 18.00.

Pris per pers blir kroner 250 det er innbefatter lunsj.

Vi må ha svar innen 3 september, og vi må  ha grunnet regelverket: din Fødselsdato, Telefon nummer. Det kreves også at vi opplyser om du er pensjonist/uførpensjonist eller om  du bruker rullestol eller om du er ledsager.

Det må du opplyse om når  du sender svar på email eller ringer. påmelding til

Odd A Nikolaisen Telefon 992 992 17

Email: 1957odd@gmail.com

ffo

Minimal endring i uføretrygden

FFOs krav om en omlegging av måten alderspensjonen beregnes på, ble ikke imøtekommet av regjeringen i årets trygdeoppgjør. Lønnsveksten for uføre ble på 3,07 prosent, omtrent slik vi forventet. 

Uføretrygdede skatter på linje med ordinær lønnsinntekt, så realvekst etter skatt blir svært lav.

-Vi støtter reguleringsregimet som innebærer inntektsregulering av uføretrygden hvert år, men vi mener satsene i minsteytelsene for uføre må heves. Dette må gjøres uavhengig av det årlige trygdeoppgjøret. Derfor har vi gjentatte ganger forsøkt å få til et løft for uføretrygdens minsteytelser gjennom innspill til Statsbudsjettet. Stortinget har hevet alderspensjonistenes minstepensjon i budsjettsammenheng, men den samme politiske viljen er ikke til stede for en beskjeden økning i uføretrygdens laveste satser. Levekårene til uføre med de laveste trygdende er svært krevende og blir ikke bedre når inntektsveksten fortsatt er lav, sier Buschmann.

 
Reguleringen av alderspensjonen

FFO fremmet krav sammen med LO og Unio om at reguleringen av løpende pensjoner legges om fra 2019, men ble ikke hørt. I kravet argumenterte vi for at reguleringen bør gjennomføres med halvparten av lønnsveksten og halvparten av prisveksten, noe som hele tiden har vært Stortingets intensjon. Dagens reguleringsregime med et fratrekk på 0,75 prosent har gitt unødig store svingninger og gitt store tap for alderspensjonistene de siste årene, noe som har bidratt til å svekke oppslutningen om reguleringsordningen.

FFO, Unio og LO har også fremmet krav om at uføres alderspensjon fortsatt må skjermes for levealdersjustering ved overgang til alderspensjon. Statsråd Anniken Hauglie varslet at det snart vil komme en sak på høring om dette.

-Vi forventer at Stortinget står ved sine tidligere uttalelser om at de uføre må skjermes for levealdersjustering ved overgang til alderspensjon, dersom yrkesaktive kompenserer for levealdersjusteringen ved å stå lenger i arbeid, sier Buschmann.

Se også "Alderspensjonistene taper".

Les regjeringens presentasjon av trygdeoppgjøret.  

 

Regulering av grunnbeløpet og pensjonene fra 1. mai 2019

Grunnbeløpet i folketrygden øker fra 96 883 til 99 858 kroner fra 1. mai 2019. Dette er en økning på 2 975 kroner, som svarer til 3,07 prosent. Gjennomsnittlig grunnbeløp får en økning på 3,20 prosent. Alderspensjon under utbetaling får en årlig økning på 2,4 prosent.

 

Minste årlige ytelse for uføretrygden etter reguleringen blir:

·        Ordinær sats: 227 676 kroner (2,28 G, lever sammen med ektefelle eller samboer)

·        Ordinær sats for ung ufør: 265 622 kroner (2,66 G, lever sammen med ektefelle eller samboer)

·        Høy sats: 247 648 kroner (2,48 G, enslig uføretrygdet)

·        Høy sats for ung ufør: 290 587 kroner (2,91 G, enslig uføretrygdet)

 
Protokolltilførsel fra LO, Unio og FFO i trygdedrøftingene 2019

 LO, Unio og FFO viser til at regjeringen i trygdeoppgjøret 2019 har avvist pensjonistorganisasjonenes, funksjonshemmedes organisasjoners og arbeidstakerorganisasjonenes krav. Regjeringen er dermed ansvarlig for at alderspensjonene i 2019 får en ubetydelig realinntektsøkning. Dette kommer etter fire år med realinntektsnedgang.

Organisasjonene viser videre til at regjeringen ikke vil imøtekomme kravet om at reguleringen av løpende pensjoner legges om fra 2019 til et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Dagens regulering med et fratrekk på 0,75 prosent har gitt unødig store svingninger. Organisasjonene mener dagens regulering bidrar til å svekke oppslutningen om Pensjonsreformen.

 LO, Unio og FFO viser også til kravet om at regjeringen må legge fram trygdeoppgjøret til reell behandling i Stortinget før sommeren slik opposisjonen på Stortinget også har krevd.

 Saken ble oppdatert 21.05. 2019 kl. 17:56 

 

grasrotandelen

Norsk Tipping har noe som heter grasrotandelen, det er en del av det man spiller for som går til lag /organisjoner/ foreninger . Det er ikke ekstra kostnad for dem som spiller.

Lag/foreninger får 7% av innsatsen som hjelper på økonomien til mottaker.

Så hvis noen vil støtte oss ,så kan man gå inn på nettet og søke på norsk tipping eller gå til tippeskranken og si organisasjonsnr.995 917 017.

Minner vi kan leve lenge på
Norsk forening for slagrammede, Ålesund og omegn har hatt julebord, en årlig foreteelse som medlemmene og pårørende setter veldig stor pris på. I år var vi så heldige å få være på Borgund videregående skole, og det var kokkelinja der som sto for arrangementet.
Fra første stund følte vi en stor entusiasme og velvillighet, og ikke minst service. Der sto kokkelærlingene på geledd. Så fine og ordentlige med leder i spissen. Bordene var dekket og pyntet til fest. Det ble båret fram fra kjøkkenet den lekreste julemat. Alt var laget fra bunnen av, og de flinke elevene var mestre. Det ble oppvartet ved bordene som det skulle være på den fineste restaurant. All bespisning kunne vi nyte til juletoner og fin sang ved Jorunn og Edvard Orvik, som har stilt trofast opp hvert år.
Vi vil takke den flinke gjengen for all den velvilje og gode behandlingen som vi opplevde. Minnene vil vi leve på lenge.
Helt til slutt vil vi også rette en takk til Norsk Forening for Slagrammede (NFS) for det arbeidet de gjør for sine medlemmer og pårørende. Arrangerer møter, turer slik som hurtigruteturer, bussturer osv., i tillegg driver de et stort likepersonarbeid.
Norlaug Skarbø