Dato: 14. januar 2019 kl. 22:10:02 CET

Emne: Innlegg mot nedleggelse av rehabiliteringsplasser i spesialisthelsetjenesten

Nå må vi rope høyt! Fra 52 til 19 spesialiserte rehabiliteringsplasser i HELE Møre og Romsdal er forslaget styret i Helsefortaket skal behandle. Dette vil gi en svært stram utvelgelse på hvem som skal få rehabilitering og ikke. Den som ikke får er prisgitt tilbudet som fins i kommunen de bor i.
 
Jeg har selv jobbet på Mork og bidratt til at mennesker som var avhengige av rullestol og heldøgns pleie har kommet seg opp og gå igjen, hjem til familien sin og noen til og med tilbake i jobb. Dette sparer samfunnet for mange millioner og betyr selvsagt alt når det gjelder livskvalitet.
 
Nå har jeg jobbet innen kommunal rehabilitering i noen år og vet at vi ikke får til det samme spesialiserte tilbudet der som på Mork. På korttidsavdeling er det pasienter til rehabilitering, det er etterbehandling etter sykehusopphold, det er pasienter på øyeblikkelig hjelps opphold, det er døende og eldre som står i kø for å få langtidsplasser ved sykehjemmet. Tid, ressurser og kompetanse strekker ikke til for å gi gode nok tilbud for mennesker med sammensatte rehabiliteringsbehov med både komplekse fysiske og kognitive utfall. Kommunene gjør mye bra og har sine ansvarsområder, men kan ikke forventes å kunne gi døgnrehabilitering av en viss varighet til pasientene det her er snakk om. Info om spesialisert rehabilitering her: //helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/seksjon?Tittel=tjenestetilbudet-habilitering-og-8194
 
Rehabiliteringen som Mork gir kan heller ikke gis i private institusjoner fordi der får du bare komme om du er selvhjulpet. På Mork kommer du inn på båre direkte fra sykehuset om nødvendig.
 
Ifølge NHO service rehabiliteres årlig rundt 60.000 personer i spesialisthelsetjenesten i Norge. "Vi vet det er mange medbehov for rehabilitering som ikke får tilbud, dette støttes av organisasjonene vi har vært i kontakt med.Vi konkluderer med at det er et akkumulert rehabiliteringsbehov i spesialisthelsetjenesten på ca. 256.000 personer. Det betyr at rett under 200.000 kunne hatt behov for rehabilitering, og ikke fikk tilbud. Dette er personer med amputasjoner, diabetes, hjerneskader/slag, hjertesykdom, lungesykdom, personer som har hatt kreft de siste 3 årene, personer med muskel og skjelettsykdommer, nevrologiske sykdommer, revmatologi, sanseforstyrrelser, sykelig overvekt, psykiske sykdommer og funksjonshemninger." Vi trenger altså de rehabiliteringsinstitusjonene vi har.
 
Et dårligere rehabiliteringstilbud går utover menneskene og familiene til pasienter som blir rammet av alvorlig sykdom/skade, kommunene og ja kanskje deg personlig. Selv om man sparer penger i et budsjett, øker kostnadene til kommunene som konsekvens. Engasjer deg enten du er tidligere pasient, pårørende, politiker, kommune, organisasjoner, dette haster!
 

 

NOEN RÅD I MØTE MED DET OFFENTLIGE

Forsøk å formidle hvilke behov du/dere har og i hvilket omfang inkl. spesielle hensyn

 

Be om skriftlighet/referat - ikke godta muntlige avslag og tilbakemeldinger

 

Opplysning, råd og veiledning er noen av kjerneoppgavene til NAV. Du kan også bruke «Din side» for spørsmål hos NAV

 

Bruk klagerett ved behov

 

Du har innsynsrett om ønskelig

 

LEDSAGERBEVIS

Hvis du har nedsatt funksjonsevne, kan det være aktuelt å søke å få ledsagerbevis. Et slikt bevis gir den som er ledsager fri eller rabattert adgang til en del  kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Ledsagerbeviset blir utstedt til deg. Du må kjøpe ordinær billett eller eventuelt honnørpris på de stedene som har innført denne ordningen,  ledsager får bli med gratis. 

Ledsagerbeviset blir utstedt av Informasjons- og Serviceavdelingen i Molde kommune. I andre kommuner kan det være Kulturkontoret. Søknadsskjema finnes på kommunene sine nettsider eller du kan ta direkte kontakt med din kommune for å få skjemaet tilsendt.

Ledsagerbeviset kan brukes alle steder som har akseptert ordningen og der inngangspenger kreves. Dette gjelder også en del kollektivtransport som buss, ferge m.m.

TRANSPORTTJENESTE FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJON (TT-ORDNING)

 

Har du nedsatt funksjonsevne og har behov for dør til dør transport kan du søke om TT-kort. Kortet dekker et bestemt antall reiser og du må betale en egenandel for hver tur. Denne ordningen skal bare brukes til lokale fritidsreiser, ikke til legebesøk eller andre reiser som dekkes av folketrygden. 

Ta kontakt med Kontor for tildeling og koordinering for mer informasjon eller Servicekontoret i noen kommuner. Det er nødvendig med legeerklæring. 

Det et kommunen som godkjenner nye brukere. Opptaket skjer i mai og november. Det er fortløpende opptak for blinde og rullestolbrukere. 

GRUNNSTØNAD

Stønaden skal dekke helt eller delvis, nødvendige løpende ekstrautgifter ved lidelser som varer to til tre år eller mer. Ekstrautgifter vil være utgifter som friske personer ikke har. Utgiftene skal i størst mulig grad dokumenteres. 

Hvilke ekstrautgifter kan dekkes?

- Transport, herunder drift av medlemmets bil

- Teksttelefon og i særlige tilfeller vanlig telefon

- Bruk av proteser,  støttebandasjer og lignende

- Fordyret kosthold ved diett. Nødvendigheten må være vitenskapelig dokumentert

- Ekstrautgifter til transport dvs annen og dyrere transport pga sykdom, ikke etter fylte 70 

  år

- Slitasje på klær og sengetøy

- Grunnstønad er ikke behovsprøvd, stønaden er skattefri og gis etter seks satser

 

Søknadsskjema fås på NAV eller hentes på deres nettside

HJELPESTØNAD

Ved særskilt behov for pleie og tilsyn pga sykdom, skade eller medfødt funksjonshemning. Det er en forutsetning at søker har et privat pleieforhold, eller at hjelpestønad bidrar til å muliggjøre et privat pleieforhold. Hjelpebehovet må ha en varig karakter og må som hovedregel vare to til tre år eller mer.

 

Særskilte pleie- og tilsynsforhild:

-  evne til å klare seg uten tilsyn svikter, inne og ute, dag og natt

-  behov for hjelp til personlig stell/hygiene og i spisesituasjonet

 

 Søknadsskjema kan fås på NAV sitt kontor eller hentes på deres nettside

PARKERINGSBEVIS/TILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet fordi vedkommende har problemer med å gå eller har store vansker med å  bevege seg over noen lengde. 

 

Det kan søkes om parkeringsbevis både for den som selv kjører bil og den som er avhengig av å bli kjørt av andre. 

Parkeringsbeviset er personlig, følger personen og ikke bilen

 

Parkeringsbeviset gis for min. to år, maks for fem år og må fornyes ved behov

 

Parkeringstillatelsen gis rett til fri passering i bomring og fritak for piggdekkavgift der dette er innført. 

 

Fri parkering gjelder for offentlige parkeringsplasser, ikke private parkeringsselskap.

 

Ta kontakt med din kommune eller søk på deres nettside for å få søknadsskjema

 

Legeerklæring må vedlegges søknaden

Minner vi kan leve lenge på
Norsk forening for slagrammede, Ålesund og omegn har hatt julebord, en årlig foreteelse som medlemmene og pårørende setter veldig stor pris på. I år var vi så heldige å få være på Borgund videregående skole, og det var kokkelinja der som sto for arrangementet.
Fra første stund følte vi en stor entusiasme og velvillighet, og ikke minst service. Der sto kokkelærlingene på geledd. Så fine og ordentlige med leder i spissen. Bordene var dekket og pyntet til fest. Det ble båret fram fra kjøkkenet den lekreste julemat. Alt var laget fra bunnen av, og de flinke elevene var mestre. Det ble oppvartet ved bordene som det skulle være på den fineste restaurant. All bespisning kunne vi nyte til juletoner og fin sang ved Jorunn og Edvard Orvik, som har stilt trofast opp hvert år.
Vi vil takke den flinke gjengen for all den velvilje og gode behandlingen som vi opplevde. Minnene vil vi leve på lenge.
Helt til slutt vil vi også rette en takk til Norsk Forening for Slagrammede (NFS) for det arbeidet de gjør for sine medlemmer og pårørende. Arrangerer møter, turer slik som hurtigruteturer, bussturer osv., i tillegg driver de et stort likepersonarbeid.
Norlaug Skarbø

ÅRSMØTE2019

Innkalling til årsmøte 2019 NFS Ålesund

Dato:  tirsdag 5.mars 2019

Sted: Hatlane omsorgsenter

Saker til Årsmøte Må sendes til Styret snarest mulig til

kjell@skarbo.net. eller 1957odd@gmail.com

Mvh

Styret 

v/Kjell-Inge Skarbø